Szkolenia

Szkolenia wstępne dla pracowników nowoprzyjętych (instruktaż ogólny)

Szkolenie wstępne dla pracowników nowoprzyjętych to podstawowe szkolenie w każdej firmie, która zatrudnia chociażby jednego pracownika.

Zgodnie z art. 2373 §1 Kodeksu Pracy Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne BHP organizowane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Głównym celem szkolenia wstępnego BHP jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Wstępne szkolenie BHP obejmuje m.in. instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny należy przeprowadzić w taki sposób, aby zapoznać pracownika z przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, w obowiązującym pracowników danej firmy regulaminie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaż ogólny z zasad BHP odbywają:
1) nowo zatrudnieni pracownicy,
2) studenci – praktykanci,
3) uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Podstawa prawna: art. 94 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; z 2005r. Nr 116, poz. 972; z 2007r. Nr 196, poz. 1420 z późn. zm.)