Szkolenia

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Zgodnie z art. 2373 §2 Kodeksu Pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

Zgodnie z §15.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. z późn. zm. pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Głównym celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.

Termin szkolenia na kolejny miesiąc podany jest w zakładce: HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Podstawa prawna: art. 2373 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; z 2005r. Nr 116, poz. 972; z 2007r. Nr 196, poz. 1420 z późn. zm.)