Szkolenia

Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pod ziemią

Zgodnie z art. 2373 §2 Kodeksu Pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

Zgodnie z §15.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. z późn. zm. pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Głównym celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.

W każdy poniedziałek od godziny 8:00 prowadzimy szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pod ziemią. 

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pod ziemią powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku.

Podstawa prawna: art. 2373 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; z 2005r. Nr 116, poz. 972; z 2007r. Nr 196, poz. 1420 z późn. zm.)