Szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodu oraz nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologi, metodyki i praktyki metodycznej.

Warunki przyjęcia na kurs:
– posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać
lub:
– przedstawić świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać
lub:
– przedstawić świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub:
– przedstawić świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub:
– przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu,  którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Czas trwania szkolenia: 80 godzin lekcyjnych.

Najbliższy termin szkolenia podany jest w zakładce: HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)