Szkolenia

Przeszkolenie osób wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego

„Osoby wykonujące czynności w ruchu zakładu górniczego szkoli się w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności. Osoby te nie mogą być dopuszczone do pracy w ruchu zakładu górniczego, jeżeli nie wykażą się dostateczną znajomością tych przepisów i zasad.”

Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.

Podstawa prawna: art. 112 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm./; § 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych /z. U. Nr 139, poz. 1169; z 2006r. Nr 124, poz. 863 z późn. zm./

Zgłoszenia:
szkolenia@adacta.pl
+48 504 133 723; +48 509 123 226
szkolenia@adacta.pl

Zapraszamy :-)