Sierpień 06, 2019

Szkolenie: ZMIANY W PRAWIE PRACY 2019-2020 – 22.08.2019 godz. 8:30

Zapraszamy na szkolenie: NAJNOWSZE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2019-2020

22.08.2019 godz. 8:30

 

 

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie, którego celem jest poznanie szczegółowych informacji na temat najnowszych zmian w prawie pracy.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnienie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, pracowników działów personalnych, kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w rozporządzeniu w/s świadectw pracy
  • Jak zmienił się formularz świadectwa pracy 2019r.?
  • Na czym polega zmiana objaśnień zawartych w załączniku do rozporządzenia?
 2. Zmiany w dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy
  • Jakie zmiany zaszły w protokole powypadkowym i statystycznej karcie wypadku?
  • Do kiedy można stosować „stare” dokumenty związane z wypadkiem przy pracy?
 3. Zmiany rozporządzenia w/s szkoleń BHP
  • Na czym polega zmiana karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia
   o ukończeniu szkolenia BHP?
  • W jaki sposób doprecyzowano wykaz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie BHP?
  • Które zmiany rozporządzenia zostały spowodowane reformą oświatową?
  • Jakie zmiany zaszły w wykazie osób zobowiązanych do odbycia szkolenia okresowego?
 4. Zmiany w rozporządzeniu w/s napojów i posiłków regeneracyjnych
  • Czy zapewnienie posiłku regeneracyjnego może przyjąć postać kateringu?
 5. Projekt zmiany ustawy o dniach wolnych od pracy
  • Jak nowe dni wolne od pracy proponuje nowelizacja ustawy?
 6. Projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Jak ma zostać poszerzony katalog świadczeń niewliczanych do podstawy ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę?
  • Dlaczego polska ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest niezgodna prawem unijnym?
 7. Projekt zmiany ustawy o SIP
  • Jakie są konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26.04.2018r. (K 6/15) w zakresie ustawy o SIP?
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
 9. Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
  • Czy wdrożenie Dyrektywy pociągnie za sobą zmianę przepisów o urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim?
  • W jakich przypadkach będzie przysługiwał urlop opiekuńczy oraz czas wolny
   z powodu działania siły wyższej?
  • Jakie elastyczne formy zatrudnienia przewiduje Dyrektywa?
  • Kiedy zostaną wdrożone jej przepisy?
 10. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw
  • Na czym polega zmiana katalogu przesłanek dyskryminacji w zatrudnieniu?
  • W jaki sposób rozszerzono ochronę trwałości stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny sprawujących opiekę nad dzieckiem?
  • W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie z tytułu mobbingu?
  • Jakie zmiany wprowadzono w zakresie wydawania świadectwa pracy?
  • Na czym polega zmiana przepisów o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy?
 11. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i RODO
  • Jakie rodzaje monitoringu może stosować pracodawca?
  • W jaki sposób pracodawca informuje pracowników o monitoringu?
  • Jak długo przechowywane są nagrania obrazu uzyskane za pomocą kamer użytkowych?
  • Jakie pomieszczenia są objęte zakazem stosowania monitoringu i czy zakaz ten jest bezwzględny?
  • Na jakich zasadach pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną pracownika?
  • Na jakich zasadach dopuszczalne są inne formy monitoringu pracowniczego, np. nagrywanie rozmów, geo-lokalizacja satelitarna w systemie GPS?
 12. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku ze zmianą formy prowadzenia akt osobowych z pisemnej na elektroniczną i z elektronicznej na pisemną?
  • Ile wynosił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
  • Jakie płyną korzyści z faktu złożenia raportów informacyjnych i jakie są z tym związane obowiązki?
  • W jakich przypadkach wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy jest wypłacane na rachunek bankowy pracownika a kiedy do rąk własnych?
 13. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
  • Jakich danych pracodawca może żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
  • Które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?
  • W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
  • Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?
 14. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
  • W jakich przypadkach możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku odbycia szkolenia bhp?
  • Jakie są formy wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy, w którym służby tej nie utworzono?
  • W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł samodzielnie prowadzić zadania służby bhp?
 15. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ustawy o komornikach sądowych
  • W jaki sposób będzie przebiegać elektroniczna wymiana informacji o zatrudnieniu dłużników alimentacyjnych pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi?
  • Jakie będą sankcje za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi? Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i RODO?

 

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Ad Acta Żory

Koszt uczestnictwa:  390,00 zł/osobę (290,00 zł/osobę*)
*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 09.08.2019r.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226;     szkolenia@adacta.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_ZMIANY W PRAWIE PRACY 2019-2020

 

« Powrót do aktualności