06 marca, 2020

Szkolenie: PRAWO PRACY – ZMIANY – 25.03.2020 godz. 8:30

Zapraszamy na szkolenie: PRAWO PRACY – ZMIANY

25.03.2020 godz. 8:30 – SZKOLENIE ODWOŁANE

 

 

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie, którego celem jest poznanie szczegółowych informacji na temat najnowszych zmian w prawie pracy.

Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnienie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, pracowników działów personalnych, kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
  • Jakich danych pracodawca może żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
  • Które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?
  • W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
  • Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?
 2. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
  • Najważniejsze zmiany w aktach osobowych
  • Najważniejsze zmiany w dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 3. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku ze zmianą formy prowadzenia akt osobowych z pisemnej na elektroniczną i z elektronicznej na pisemną?
  • Ile wynosił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
  • Jakie płyną korzyści z faktu złożenia raportów informacyjnych i jakie są z tym związane obowiązki?
  • W jakich przypadkach wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy jest wypłacane na rachunek bankowy pracownika a kiedy do rąk własnych?
 4. Zmiany rozporządzenia w/s szkoleń BHP
  • Na czym polega zmiana karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia
   o ukończeniu szkolenia BHP?
  • W jaki sposób doprecyzowano wykaz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie BHP?
  • Które zmiany rozporządzenia zostały spowodowane reformą oświatową?
  • Jakie zmiany zaszły w wykazie osób zobowiązanych do odbycia szkolenia okresowego?
 5. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
  • W jakich przypadkach możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku odbycia szkolenia bhp?
  • Jakie są formy wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy, w którym służby tej nie utworzono?
  • W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł samodzielnie prowadzić zadania służby bhp?
 6. Zmiany w rozporządzeniu w/s świadectw pracy
  • Jak zmienił się formularz świadectwa pracy 2019r.?
  • Na czym polega zmiana objaśnień zawartych w załączniku do rozporządzenia?
 7. Zmiany w dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy
  • Jakie zmiany zaszły w protokole powypadkowym i statystycznej karcie wypadku?
  • Do kiedy można stosować „stare” dokumenty związane z wypadkiem przy pracy?
 8. Zmiany w rozporządzeniu w/s napojów i posiłków regeneracyjnych
  • Czy zapewnienie posiłku regeneracyjnego może przyjąć postać kateringu?
 9. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw
  • Na czym polega zmiana katalogu przesłanek dyskryminacji w zatrudnieniu?
  • W jaki sposób rozszerzono ochronę trwałości stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny sprawujących opiekę nad dzieckiem?
  • W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie z tytułu mobbingu?
  • Jakie zmiany wprowadzono w zakresie wydawania świadectwa pracy?
  • Na czym polega zmiana przepisów o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy?
 10. Pytania uczestników

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Ad Acta Żory

Koszt uczestnictwa:  390,00 zł/osobę (270,00 zł/osobę*)
*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 16.03.2020r.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226;     szkolenia@adacta.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_PRAWO PRACY-ZMIANY 2020.03.25

 

« Powrót do aktualności