Styczeń 02, 2019

Szkolenie: ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018-2019 – 29.01.2019 godz. 8:30

Zapraszamy na szkolenie: ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018-2019

29.01.2019 godz. 8:30

 

 

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie, którego celem jest poznanie szczegółowych informacji na temat najnowszych zmian w prawie pracy.

 Szkolenie poprowadzi doktor nauk prawnych, ekspert specjalizujący się w tematyce prawa pracy, doświadczony wykładowca, autor książek i wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnienie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp, pracowników działów personalnych, kadrowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i RODO
  • Jakie rodzaje monitoringu może stosować pracodawca
  • W jaki sposób pracodawca informuje pracowników o monitoringu
  • Na jakich zasadach dopuszczalne są inne formy monitoringu pracowniczego (np. nagrywanie rozmów, geo-lokalizacja)
 2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku ze zmianą formy prowadzenia akt osobowych z pisemnej na elektroniczną i z elektronicznej na pisemną
  • Ile będzie wynosił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Jakie będą płynęły korzyści z faktu złożenia raportów informacyjnych i jakie będą z tym związane obowiązki
  • W jakich przypadkach wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy będą wypłacane na rachunek bankowy pracownika a kiedy do rąk własnych
 3. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę
  • Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy
  • Na czym polega istota zakazu handlu i czynności sprzedażowych w niedzielę
 4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
  • Jakich danych będzie mógł żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika
  • Które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie
  • W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  • Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika
 5. Prezydencki projekt (nr 1653) zmian w Kodeksie Pracy
  • Jak będzie przedstawiał się katalog przesłanek dyskryminacji w zatrudnieniu
  • Na czym polegać będzie rozszerzenie ochrony trwałości stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny sprawujących opiekę nad dzieckiem
  • W jakich przypadkach będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu mobbingu
  • Jakie są planowane zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy
  • Na czym mają polegać zmiany w przepisach dotyczących przedawniania roszczeń ze stosunku pracy
 6. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
  • W jakich przypadkach możliwe będzie zwolnienie pracownika od obowiązku odbycia szkolenia bhp
  • Jakie są formy wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy, w którym służby tej nie utworzono
  • W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł samodzielnie prowadzić zadania służby bhp
 7. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  • W jaki sposób będzie przebiegać elektroniczna wymiana informacji o zatrudnieniu dłużników alimentacyjnych pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi
  • Jakie będą sankcje za nielegalne zatrudnienie pracowników będącymi dłużnikami alimentacyjnymi
 8. Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
 9. Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej
  • Z ilu części będą się składać akta pracownicze i co należy przechowywać w poszczególnych częściach
  • Jakie dokumenty związane ze stosunkiem pracy, poza aktami pracowniczymi, pracodawca powinien prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika
  • Jakie wymagania należy spełnić w związku z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w formie elektronicznej
  • Jak została uregulowana procedura związana z konwersją dokumentacji prowadzonej w formie papierowej na elektroniczną i odwrotnie
 10. Konsekwencje zmian z lat poprzednich
  • Jakim grupom pracowników kończy się ochrona przedemerytalna w 2018r.
  • Które umowy o pracę na czas określony przekształcą się w umowy o pracę na czas nieokreślony w 2018r.

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie MEN (dokument wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia: budynek Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory,
I piętro, sala nr 103

Koszt uczestnictwa:  390,00 zł/osobę (350,00 zł/osobę*)
*Cena oznaczona gwiazdką obowiązuje przy przesłaniu zgłoszenia do dnia 04.01.2019r.

Zgłoszenia: + 48 509 123 226;     szkolenia@adacta.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_ZMIANY W PRAWIE PRACY_2019.01.29

 

« Powrót do aktualności