29 listopada, 2019

PRACA – ARCHIWISTA

Firma Ad Acta Sp. z o.o. z Żor zatrudni osobę do pracy przy archiwizacji dokumentów.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: luty 2020r.

Wymagania:
– mile widziane wykształcenie w specjalności archiwalnej lub doświadczenie związane z archiwizacją dokumentacji współczesnej
– znajomość MS Excel
– sumienność, skrupulatność i terminowość w wykonywaniu powierzonych działań
– dobra organizacja własnej pracy
– znajomość Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Zakres obowiązków:
– archiwizacja materiałów archiwalnych i niearchiwalnych (obejmuje m.in. takie czynności jak: kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt oraz wymogami prawnymi, sporządzanie ewidencji dokumentacji, spisów zdawczo-odbiorczych oraz nadawanie sygnatur; paginacja, układanie dokumentacji w porządku chronologicznym/wdł. akt spraw, przekładanie dokumentacji na klipsy/zszywanie akt, pakowanie w kartony archiwalne, nadawanie etykiet z sygnaturą, itp.),
– brakowanie dokumentacji (obejmuje typowanie dokumentacji której okres przechowywania upłynął, sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody Archiwum Państwowego na zniszczenie, sporządzanie spisów dokumentacji itp.),

Zgłoszenia (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych

na e-mail: biuro@adacta.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji

Podstawa prawna : art.12, art. 13 ust. 1 i ust. 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ad Acta Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przy ul. Węglowej 11, 44-240 Żory, KRS Gliwice 0000128497, NIP 651-15-99-691, REGON 277873609, (dalej Administrator Danych);

2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 32 / 43 58 785, e-mail: iod(a)adacta.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację, na podstawie art. 6 ust 1b) RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1a) RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w przedmiocie wykonania wskazanym w umowie outsourcingu usług (IT, biuro rachunkowe).

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 4 m-ce w celu przyszłych rekrutacji,

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

« Powrót do aktualności