ośrodek szkolenia

Kursy podnoszące kwalikikacje zawodowe w podziemnych zakładach górniczych

linia

Podstawa prawna: § 430 i inne rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)

1. Kurs cieśli górniczego.

 2. Kurs klejenia górotworu.

3. Kurs obsługi górniczych stacjonarnych maszyn i urządzeń wiertniczych.

4. Kurs obsługi ładowarek zgarniakowych

5. Kurs murarza górniczego.

6. Kurs górnika podsadzkarza.

7. Kurs torkretowania wyrobisk górniczy.

8. Kurs wiertaczy dołowych.

9. Kurs obsługi stacjonarnych maszyn i urządzeń wiertniczych do kotwienia i
odmetanowania

10. Kurs instruktorów szkolenia praktycznego pracowników nowoprzyjętych.

11. Kurs sanitariusza – udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

12. Kurs – szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

13. Szkolenie okresowe społecznych inspektorów pracy i wybranych
przedstawicieli załogi w zakresie prawa pracy.

14. Kurs obsługi mieszalników, pomp i urządzeń do wytwarzania mieszanin
doszczelniających ( samozestalających ).

15. Kurs obsługi kołowrotów i ciągników linowych.

16. Kurs obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych

17. Kurs w zakresie krótkiego zaplatania lin stalowych

18. Kurs w zakresie długiego zaplatania lin stalowych

19. Kurs w zakresie zwalczania zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia.

20. Obsługa rozładunku wagonów specjalnych – cystern – przy użyciu sprężonego
powietrza,

21. Kurs zabudowa i eksploatacja rurociągów kopalnianych w tym; p.poż,
sprężonego powietrza, podsadzkowych i innych przesyłowych w tym
mieszanin doszczelniających jako instalacji ciśnieniowych

22. Kurs obsługi załadowni oddziałowych i manewrowego

23. Kurs obsługi wywrotów wozów wraz z przynależnymi urządzeniami.

24. Kurs konwojentów kopalnianej kolei podziemnej.

25. Kurs obsługi urządzeń czyszczenia wozów.

26. Kurs cieśli torowego

27. Kurs manewrowego kopalnianej kolei podziemnej.

28. Kurs obsługi stałych stanowisk sprzęgania i rozprzęgania taboru oraz
urządzeń przetokowych

29. Kurs rewidentów wozów kopalnianych

30. Kurs dysponentów kopalnianych kolei podziemnych

31. Kurs stosowanych profilaktyk p.poż za pomocą doszczelniania wyrobisk
górniczych z użyciem odpadów kopalnianych i elektrownianych,

32. Kurs obsługi dołowych i powierzchniowych stacji odmetanowania.

33. Kurs obsługi dołowych stacji odmetanowania.

34. Kurs podsadzania wyrobisk górniczych przy zastosowaniu mieszanin doszczelniających

35. Kurs metaniarzy i pomiarowców wentylacji.

36. Kurs obsługi górniczych urządzeń chłodniczych – klimatyzacyjnych.

37. Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy.

38. Kurs dla osób dozoru ruchu nadzorujących prace spawalnicze w podziemnych
zakładach górniczych.

39. Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego (hakowego).

40. Szkolenie osób nadzorujących i wykonujących roboty strzałowe z użyciem
lontu detonującego.

41. Szkolenie dla osób dozoru górniczego w zakresie techniki strzałowej oraz
zagrożeń strzelniczych, metanowych i pyłowych.

42. Szkolenie w zakresie BHP pracowników serwisu technicznego firm
wykonujących naprawy maszyn w kopalniach węgla kamiennego.

43. Szkolenie BHP dla osób sporadycznie zjeżdżających do podziemnych
zakładów.

44. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

45. Kurs pedagogiczny dla wykładowców.

46. Kurs dla osób dozoru wiertniczego,

47. Kurs dla wykładowców prowadzących szkolenia w zakresie pomocy
przedlekarskiej oraz ochrony p.pożarowej.

48. Kurs operatorów zmechanizowanych obudów ścianowych.

49. Kurs montażu i demontażu zmechanizowanych obudów ścianowych.

 50. Kurs konwojentów środków strzałowych w zakresie przewozu materiałów
wybuchowych klasy 1.

51. Szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w
zakresie zagrożenia wyrzutami metanu i skał.

52. Szkolenie pracowników dołowych kopalni na temat: zagrożenia pożarowe,
sprzętu gaśniczego, metod i sposobów gaszenia pożarów ze szczególnym
uwzględnieniem gaszenia palącego się metanu.

53. Szkolenie dla członków zakładowych zespołów powypadkowych.

54. Kurs uzupełniający dla operatorów kolejek spągowych w zakresie obsługi
kolejek spągowych zębatych.

55. Kurs operatorów ciągników manewrowych używanych do transportu
materiałów typu SCHARF.

56. Kurs uzupełniający dla kopalnianych zaplataczy lin stalowych.

57. Weryfikacja w zakresie uprawnień do splatania lin stalowych splotem długim.

58. Kurs obsługi metanomierzy indywidualnych w punktach wydawania.

59. Kurs w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw lokomotyw.

60. Zabezpieczenie metanometryczne kopalń – obsługa i konserwacja urządzeń.

61. Kurs dla osób dozoru w zakresie techniki strzałowej, gospodarki środkami
strzałowymi i bezpieczeństwa przy robotach strzałowych.

62. Kurs dla pracowników punktu wydawania sprzętu strzałowego.

63. Kurs dla mechaników sprzętu strzałowego.

64. Kurs dla pracowników punktu wydawania sprzętu strzałowego.

65. Kurs mechaników sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.

66. Kurs maszynistów lokomotyw kolei wąskotorowych na powierzchni.

67. Kurs manewrowych (konwojentów) transportu wąskotorowego na
powierzchni kopalni.

68. Kurs dla osób dozoru w zakresie techniki strzałowej, gospodarki środkami
strzałowymi i bezpieczeństwa przy robotach strzałowych.

69. Kurs konwojentów środków strzałowych w zakresie przewozu materiałów
wybuchowych klasy 1.

70. Kurs dla osób dozoru, przodowych i strzałowych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

71. Kurs dla osób dozoru ruchu nadzorujących przewóz ludzi w wyrobiskach
poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45°.

72. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na osoby dozoru ruchu w zakładach
górniczych – dla osób, które nie ukończyły szkoły o profilu górniczym.

73. Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu nieelektrycznego w zakresie
prawidłowej eksploatacji elektrycznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

74. Kurs dla osób dozoru w zakresie łączenia lin sposobami krótkiego i długiego
splatania.

75. Kurs pobierania prób węgla, obsługi urządzeń do pobierania prób węgla oraz
urządzeń pomiarowych.

76. Kurs dla osób dozoru ruchu lokomotywowego przewozu dołowego kopalń.
Kurs dla osób dozoru maszynowego i górniczego w zakresie użytkowania
maszyn stosowanych w nowoczesnych kompleksach ścianowych.

77. Kurs sztygarów oddziałowych i nadsztygarów w zakresie aerologii górniczej.

78. Kurs specjalistyczny dla elektromonterów łączności i metanometrii.

79. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń upływowych w sieci do 1kV.

80. Kurs obsługi i eksploatacji zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci 6kV.

81. Kurs doskonalący dla elektromonterów eksploatacji instalacji
elektroenergetycznych o napięciu do 1kV w zakresie bezpiecznej obsługi
maszyn i urządzeń elektrycznych.

82. Kurs doskonalący dla elektromonterów na napięcie wyższe od 1kV w zakresie bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci elektrycznych.

83. Kurs podwyższający kwalifikacje dołowych elektromonterów górniczych.

84 Kurs elektromonterów pod ziemią na napięcie do 1kV.

85. Kurs elektromonterów pod ziemią na napięcie do 6kV.

86 Kurs kontrolerów zawiesi.

87. Seminarium dla inżynierów i techników strzałowych wraz ze szkoleniem BHP.

88. Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i naprawie lamp górniczych.

89. Kurs konserwatorów sygnalizacji szybowej.

90. Kurs w zakresie pomiarów parametrów kopalnianych sieci
telekomunikacyjnych.

94. Kurs w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw lokomotyw.

95. Zabezpieczenie metanometryczne kopalń – obsługa i konserwacja urządzeń.


96. Kurs dla osób dozoru w zakresie techniki strzałowej, gospodarki środkami
strzałowymi i bezpieczeństwa przy robotach strzałowych.

97. Kurs dla pracowników punktu wydawania sprzętu strzałowego.

98. Kurs dla mechaników sprzętu strzałowego.

99. Kurs konwojentów środków strzałowych w zakresie przewozu materiałów
wybuchowych klasy 1.

100. Kurs mechaników sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.

101. Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego (hakowego).

102. Kurs maszynistów lokomotyw kolei wąskotorowych na powierzchni.

103. Kurs manewrowych (konwojentów) transportu wąskotorowego na
powierzchni kopalni.

104. Kurs dla osób dozoru w zakresie techniki strzałowej, gospodarki środkami
strzałowymi i bezpieczeństwa przy robotach strzałowych.

105. Kurs dla pracowników punktu wydawania sprzętu strzałowego.

106. Kurs dla mechaników sprzętu strzałowego.

107. Kurs konwojentów środków strzałowych w zakresie przewozu materiałów
wybuchowych klasy 1.

108. Kurs dla osób dozoru, przodowych i strzałowych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

109. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na osoby dozoru ruchu w zakładach
górniczych – dla osób, które nie ukończyły szkoły o profilu górniczym.

110. Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu nieelektrycznego w zakresie prawidłowej eksploatacji elektrycznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

111. Kurs dla osób dozoru w zakresie łączenia lin sposobami krótkiego i długiego
splatania.

112. Kurs pobierania prób węgla, obsługi urządzeń do pobierania prób węgla

113. Kurs dla ślusarzy kombajnów ścianowych w zakresie konserwacji, napraw
i remontów,

114. Kurs dla pomocników ślusarzy kombajnów ścianowych w zakresie konserwacji,
napraw i remontów

115. Kurs dla ślusarzy kombajnów chodnikowych w zakresie konserwacji, napraw
i remontów,

116. Kurs dla pomocników ślusarzy kombajnów chodnikowych w zakresie
konserwacji, napraw i remontów.

117. Szkolenie osób dozoru, elektryków i instruktorów strzałowych w zakresie
zagrożenia od prądów błądzących.

118. Kurs dla górników sekcyjnych uprawniający do wymiany elementów
hydrauliki sterowniczej i siłowej.

119. Kurs: transport obudów zmechanizowanych po drogach poziomych
i pochyłych z uprawnieniem konwojenta.

120 Kurs zabudowy i utrzymania kolejek podwieszanych i spągowych.

121. Kurs rewidentów kolejek podwieszanych i spągowych.

122. Kurs dla ślusarzy ciągników manewrowych typu SCHARF w zakresie
kontroli i konserwacji.

123. Kurs dla mechaników w zakresie konserwacji i napraw kolejek szynowych
podwieszanych typu SCHARF i PIOMA.

124. Kurs dla mechaników w zakresie konserwacji i napraw kolejek szynowych
nadspągowych typu BECKER – PIOMA i SCHARF.

125. Kurs: zalewanie stopem końcówek okrągłych lin, zwłaszcza
wyrównawczych, w stożkowych uchwytach zawieszeń.

126. Kurs dla personelu obsługującego punkty wydawania pochłaniaczy
ochronnych górniczych i aparatów ucieczkowych (POG i AU).

127. Kurs dla elektryków kombajnów chodnikowych w zakresie konserwacji,
napraw i remontów.

128. Kurs dla elektryków kombajnów ścianowych w zakresie konserwacji, napraw
i remontów.

129. Kurs dla ślusarzy obudów zmechanizowanych w zakresie konserwacji,
napraw i remontów.

130. Kurs obsługi pomp wysokociśnieniowych – hydraulicznych (pomp
tłokowych, agregatów zasilających obudowy zmechanizowane).

131. Kurs obsługi i konserwacji pomp głównego i pomocniczego odwadniania
kopalni (obsługa i naprawa górniczych pomp wirowych).

132. Kurs: regeneracja przewodów hydraulicznych.

133. Kurs konserwacji, napraw i remontów ładowarek chodnikowych
i spągoładowarek dla:
a). dla ślusarzy,
b). elektryków.
134. Kurs mechaników sprzętu przeciwpożarowego i urządzeń przeciwpożarowych.

135. Kurs pomocnika operatora urządzenia dźwigowego (hakowego).

136. Kurs maszynistów lokomotyw kolei wąskotorowych na powierzchni.

137. Kurs manewrowych (konwojentów) transportu wąskotorowego na
powierzchni kopalni.

138. Kurs obsługi urządzeń zakładu przeróbczego.

139. Kurs obsługi dyspozytorni zakładu przeróbczego.

140. Kurs konserwacji, napraw i remontów urządzeń zakładu przeróbczego dla:
a). ślusarzy
b). dla elektryków

141. Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych
zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i
naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx).

142. Kurs w zakresie problematyki lin stalowych dla osób dozoru ruchu
maszynowego przeprowadzających kontrolę urządzeń transportu linowego,
kołowrotów bezpieczeństwa, zgarniarek itp. oraz dla osób dozoru ruchu
oddziałów użytkujących wymienione urządzenia.

143. Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu wyciągów szybowych specjalności
elektrycznej.

144. Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu wyciągów szybowych o 
specjalności mechanicznej.

145. Kurs konserwatorów maszyn wciągowych:
a). mechaników
b). elektryków


 

linia
Get Adobe Flash player
Prawdopodobnie w Twojej przeglądarce wyłączono JavaScript lub nie posiadasz zainstalowanego Flash Player'a.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij