Archiwizacja

Aktualne przepisy prawne zobowiązują podmioty gospodarcze, instytucje państwowe i samorządowe do właściwego opracowania, zabezpieczenia i przechowywania akt. Powierzając te zadania naszej firmie unikają Państwo ryzyka narażenia się na sankcje karne i finansowe za naruszenie obowiązujących przepisów.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375)

www.archiwa.gov.pl